0932.050.161 (Ms. Kỳ)

Dây ra Motor

Giá bán nguyên cuồn Bảng giá Dây ra Motor
Kích cỡ Màu sắc Đơn vị tính Số lượng Đơn giá  (mét) Số kg/ cuồn
VCm-0.35-(1x11/0.2)-450/750V xanh dương-đỏ-vàng-đen mét 200   1.66kg/cuồn
Vcm-0.5-(1x16/0.2)-450/750V xanh dương-đỏ-vàng-đen mét 200   2.04kg/ cuồn
Vcm-0.75-(1x24/0.2)-450/750V xanh dương-đỏ-vàng-đen mét 100   1.5kg/ cuồn
Vcm-1.0-(1x32/0.2)-450/750V xanh dương-đỏ-vàng-đen mét 100   1.8kg/ cuồn
Vcm-1.25-(1x40/0.2)-450/750V xanh dương-đỏ-vàng-đen mét 100   1.9kg/ cuồn
Vcm-1.5-(1x30/0.25)-450/750V xanh dương-đỏ-vàng-đen mét 100   2.14kg/ cuồn
Vcm-2.0-(1x40/0.25)-450/750V xanh dương-đỏ-vàng-đen mét 100   2.8kg/ cuồn
Vcm-2.50-(1x50/0.25)-450/750V xanh dương-đỏ-vàng-đen mét 100   3.3kg/ cuồn
Vcm-3.0 xanh dương-đỏ-vàng-đen met 100   3.96kg/ cuồn
Vcm-3.5-(1x50/0.30)-450/750V xanh dương-đỏ-vàng-đen mét 100   4.35kg/ cuồn
Vcm-4.0-(1x56/0.30)-450/750V xanh dương-đỏ-vàng-đen mét 100   5.44kg/ cuồn
Vcm-5.5-(1x78/0.30)-450/750V xanh dương-đỏ-vàng-đen mét 100   6.8kg/ cuồn
Vcm-6.0-(1x84/0.30)-450/750V xanh dương-đỏ-vàng-đen mét 100   7.7kg/ cuồn
Vcm-8.0-(1x111/0.30)-450/750V xanh dương-đỏ-vàng-đen mét 100   9.75kg/ cuồn
Vcm-10.0-(1x87/0.38)-450/750V xanh dương-đỏ-vàng-đen mét 100    
Vcm-14.0-(1x123/0.38)-450/750V xanh dương-đỏ-vàng-đen mét      
Vcm-16.0-(1x140/0.38)-450/750V xanh dương-đỏ-vàng-đen mét      
Vcm-22.0-(1x189/0.38)-450/750V xanh dương-đỏ-vàng-đen mét      
Vcm-25.0-(1x217/0.38)-450/750V xanh dương-đỏ-vàng-đen mét      
Vcm-35.0-(1x304/0.38)-450/750V xanh dương-đỏ-vàng-đen mét      
Vcm-50.0-(1x437/0.38)-450/750V xanh dương-đỏ-vàng-đen mét      
Vcm-70.0-(1x608/0.38)-450/750V xanh dương-đỏ-vàng-đen mét      
Vcm-95.0-(1x814/0.38)-450/750V xanh dương-đỏ-vàng-đen mét      
Vcm-100.0-(1x888/0.38)-450/750V xanh dương-đỏ-vàng-đen mét      
Vcm-120.0-(1x1036/0.38)-450/750V xanh dương-đỏ-vàng-đen mét      
Vcm-150.0-(1x1295/0.38)-450/750V xanh dương-đỏ-vàng-đen mét      
Vcm-185.0-(1x1647/0.38)-450/750V xanh dương-đỏ-vàng-đen mét      
Vcm-240.0-(1x2135/0.38)-450/750V xanh dương-đỏ-vàng-đen mét