0932.050.161 (Ms. Kỳ)

Tụ HQ

  Loại  Seadog ENNSUNG  Vim Trắng  Xám 125v  Xám 250v Tụ Vuông Mua 100 Mua 10
10MF           1/350v    
15MF           2/350v    
20MF           2.5/350v    
25MF           3/350v    
30MF           6/400v    
35MF           1/400v    
40MF           1.5/400v    
45MF           2/400v    
50MF           2.5/400v    
60MF           4/400v    
70MF                
80MF           4.75/400v    
100MF           8/400v    
150MF           10/400v    
200MF           12/400v    
300MF           15/400v    
400MF           16/400v    
600MF           22/400v    
800MF           2/250v    
1000MF           3/250v    
1200MF           4/250v    
            4.75/250v    
            8/250v    
            10/250v    
            15/450v    
            10/450v