0932.050.161 (Ms. Kỳ)

Dây rút

            BẢNG GIÁ DÂY RÚT  
SIZE SỈ LẺ SỐ SỢI
Rút 1 tấc       (3x100)     100 sợi
Rút 1 tấc 5 (4x150)     100 sợi
Rút 2 tấc    (4x200)     100 sợi
Rút 2 tấc 5 (5x250)     100 sợi
Rút 3 tấc    (5x300)     100 sợi
Rút 3 tấc 5 (8x350)     100 sợi
Rút 4 tấc    (8x400)     100 sợi
Rút 5 tấc   (10x500)     100 sợi
       
Rút 1 tấc    (3x100)     1000 sợi
Rút 1 tấc 5 (4x150)     500 sợi
Rút 2 tấc    (4x200)     500 sợi
Rút 2 tấc 5 (5x250)     500 sợi
Rút 3 tấc    (5x300)     500 sợi
Rút 2 tấc 5 (5x250)     250 sợi
Rút 3 tấc    (5x300)     250 sợi
Rút 4 tấc    (8x400)     250 sợi