0932.050.161 (Ms. Kỳ)

Tụ dây nhôm

Khang Lợi 17/6/2016
  Loại  400V Tụ dây nhôm
10UF  
12UF  
14UF  
15UF  
16UF  
18UF  
20UF  
25UF  
30UF  
35UF  
40UF  
45UF  
50UF  
60UF  
70UF  
80UF