0932.050.161 (Ms. Kỳ)

Cánh quạt và cánh bơm | Cánh gió