0932.050.161 (Ms. Kỳ)

Dây đồng Cadisun | Lô quấn dây đồng/ quấn chỉ