0932.050.161 (Ms. Kỳ)

Dây đồng NgoHan | Thước đo zem